MIS center
Email
Google Search

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่งลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์” พระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก


ข่าววิเทศสัมพันธ์
 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่าง ม.อ. กับ JXNU สา
ธารณรัฐประชาชนจีน
[ประกาศ(2008-07-09 10:13:38)]
 รับสมัครนักศึกษาโครงการ
แข่งขันพูดและ
แจ้งกำหนดการการแข่งขัน
[ประกาศ(2008-07-07 09:40:15)]
 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค
่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรม
[ประกาศ(2008-07-01 10:39:55)]
 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันพูดภาษา
อังกฤษต่อหน้าชุมชน
[ประกาศ(2008-06-19 13:44:42)]
 วิเทศสัมพันธ์ มอ.ปัตตานี
เปิดใช้งานเว็บไซต์ใหม่
[ประกาศ(2008-05-15 02:45:23)]
...ข่าวทั้งหมด...
แผนที่กลางวันและกลางคืน
Daytime and Nighttime